Pracownia Inicjatyw Społecznych
Kuźnia Prozdrowotnego Stylu Życia
Warsztaty Zdrowego Starzenia
Czytelnia Kreatywnych


Monografia "Promocja zdrowia w działaniu"
Okładka
Spis treści
Wstęp
Recenzja
Monografia "Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki"

Tytuł: Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki
Redakcja naukowa: M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek
Wydawnictwo: EUROSYSTEM
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2017
Numer ISBN: 978-83-949540-0-0
Ilość stron: 242

Mottem książki, którą oddajemy w Państwa ręce, jest myśl Swami Sivanandy, jednego z największych mistrzów jogi XX wieku – „gram praktyki jest więcej wart niż tony teorii”. Oczywiście wiedza naukowa jest niezbędna, jeżeli chcemy dogłębnie zrozumieć dany problem społeczny, skutecznie działać na rzecz zdrowia oraz budować i wdrażać projekty prozdrowotne – nie wyważając już otwartych drzwi. Dlatego też wszystkie poruszane w publikacji zagadnienia, takie jak prozdrowotny styl życia, starzenie czy choroby nowotworowe, są analizowane w kontekście naukowych teorii z zakresu socjologii i psychologii zdrowia oraz medycyny, a także omówione krytycznie w odniesieniu do istniejących wyników badań na dany temat. Teorie i badania naukowe stanowią zatem tło, swoistą bazę dla ukazania praktycznej strony promocji zdrowia.
W niniejszej monografii nauka przeplata się z praktyką. Autorzy starają się pokazać jak teorie naukowe i wyniki badań empirycznych można przekuć na praktykę. Jak wykorzystać wiedzę i które jej obszary zgłębiać (bo przecież jest ich ogrom), by wyposażyć się w skuteczne, adekwatne do potrzeb i możliwości odbiorcy narzędzia oddziaływania społecznego.

Książka składa się z dwóch zasadniczych części – część I i II jako teoria promocji zdrowia oraz część III – praktyka życia społecznego.
W Części I. znajdują się naukowe refleksje nad zagadnieniami promocji zdrowia, ze szczególnym naciskiem położonym na dwa jej priorytety – aktywizację i upodmiotowienie na rzecz zdrowia – oraz informacje o nierozerwalnie z tymi zagadnieniami związanymi, kolejnymi postulatami promocji zdrowia, jakimi jest idea subsydiarności oraz działań miedzysektorowych.
W Części II. omówione zostały psychologiczne i społeczne mechanizmy wpływające na zmianę zachowań i postaw zdrowotnych oraz wybrane narzędzia wpływu społecznego, które można wykorzystać w działaniach mających na celu prozdrowotną aktywizację jednostek i społeczności, zwiększenie ich poczucia odpowiedzialności oraz upodmiotowienia na rzecz zdrowia.
Na Część III. monografii, zatytułowaną „Promocja zdrowia w działaniu – praktyka życia społecznego” składają się trzy ważne dla zdrowia współczesnego człowieka zagadnienia:
Rozdział 1. poświęcony jest prozdrowotnemu stylowi życia i jego uwarunkowaniom, również w wieku senioralnym. Jako ilustracja dobrych praktyk w promocji zdrowego stylu życia opisane zostały projekty dwóch organizacji: Program „PoZdro” Fundacji Medicover oraz projekty Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia.
Rozdział 2. dotyczy problematyki starzenia się społeczeństwa i konsekwencji tego procesu, z położeniem nacisku na potrzebę prowadzenia działań aktywizujących nie tyko na rzecz, ale i razem z seniorami. W odpowiedzi na potrzeby osób starzych są realizowane z ogromnym powodzeniem prosenioralne projekty Stowarzyszenia MANKO, które zostały opisane w tej części książki.
Rozdział 3. poświęcony jest natomiast problematyce onkologicznej, jako jednemu z dominujących problemów zdrowotnych w naszym kręgu kulturowym, zwłaszcza w populacji osób starszych. W tej części jako wzorcowy przykład działań promujących zdrowie przedstawiona zostanie ogólnopolska kampania edukacyjna dotycząca profilaktykai raka jądra, realizowana przez Fundację Gdyński Most Nadziei.

Mając nadzieję, że książka będzie pomocna w działaniach na rzecz zdrowego stylu życia, życzymy dobrej lektury i zapraszamy do współpracy oraz wspólnego działania na rzecz zdrowia.

Małgorzata Synowiec-Piłat
Anna Pałęga
Michał Jędrzejek

Publikacja finansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania publicznego "Polityka zdrowotna i promocja zdrowia - aktywizacja grup senioralnych"