Konferencje
Seminaria
Szkolenia
Projekty Naukowe
Dokumenty Polityki Prozdrowotnej
Konkurs Fotograficzny
"Trwanie życia w zdrowiu społeczności wrocławian"
"Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian"
"Poziom wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych wśród populacji wrocławian oraz jej społeczno-kulturowe uwarunkowania"
Projekt badawczy
pt. "Trwanie życia w zdrowiu społeczności wrocławian"W ramach zrealizowanego zadania publicznego (umowa dotacyjna nr D/WZD/BS/1/2023) przygotowano projekt badawczy oraz zrealizowano badania ankietowe dotyczące trwania życia w zdrowiu mieszkańców Wrocławia (ang. Healthy Life Years, HLY). Badania miały charakter anonimowy i dobrowolny.
Grupą badaną byli mieszkańcy Wrocławia, kobiety i mężczyźni, zróżnicowani ze względu na wiek, od 16 r. życia (zgodnie z procedurą Eurostatu do obliczeń wskaźnika HLY).
Liczebność próby: 1154 osoby (N), w tym 496 mężczyzn oraz 658 kobiet.

Zrealizowano cel główny badania: określony został wskaźnik trwania życia w zdrowiu (HLY) dla społeczności Wrocławia powyżej 16 roku życia.

Zrealizowano cele szczegółowe badania:
I. Odnośnie do celów szczegółowych zgodnych z metodologią Eurostatu (Minimum European Health Module), stosowaną w procedurze badań HLY:
- zbadana została samoocena ogólnego stanu zdrowia (HS1);
- zbadano poziom zachorowalności na choroby przewlekłe / obecność długotrwałych, co najmniej 6-miesięcznych, problemów zdrowotnych (HS2);
- zbadano stopnień występowania długotrwałych, trwających co najmniej 6 miesięcy, ograniczenia aktywności z powodu problemów zdrowotnych (HS3);
- zbadano postrzeganą zachorowalność wrocławian na konkretnie choroby / stany chorobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy wrocławianie (CD1);
I.1. Przeanalizowano społeczno-demograficzne i strukturalne uwarunkowania HS1, HS2, HS3 oraz CD1.

II. Odnośnie do celów szczegółowych, uwzględniających różnice społeczno-kulturowe dotyczące zachowań, postaw i przekonań zdrowotnych – zbadano:
- co oraz w jakim stopniu motywuje wrocławian do podejmowania działań na rzecz poprawy swojego zdrowia i stylu życia;
- czy oraz w jakim stopniu respondenci uczestniczą w badaniach profilaktycznych;
- jakie zachowania w chorobie preferują respondenci;
- jakie są przekonania wrocławian na temat zachowań, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy zdrowia ludzi;
- jakie są przekonania badanych na temat wpływu profilaktyki (regularnego uczestnictwa w badaniach profilaktycznych) na zdrowie;
- jaki jest poziom postrzeganej odpowiedzialności za swoje zdrowie (upodmiotowienia na rzecz zdrowia)?
- w jakim stopniu respondenci odczuwają potrzebę wsparcia ze strony innych ludzi w związku ze swoim stanem zdrowia;
- w jakim stopniu respondenci korzystają ze wsparcia innych ludzi w związku ze swoim stanem zdrowia;
- jaki jest postrzegany poziom wsparcia w trudnej sytuacji życiowej lub poważnej choroby;
- w jakim stopniu respondenci są otwarci na przyjęcie pomocy innych osób.
II.1 Przeanalizowano społeczno-demograficzne i strukturalne uwarunkowania powyższych zmiennych.

Wyniki tak zaprojektowanego badania mają wysoki walor aplikacyjny, można je zastosować do projektowania i wdrażania przyszłych projektów i interwencji prozdrowotnych w ramach publicznej polityki zdrowotnej realizowanej na szczeblu lokalnym, w mieście Wrocławiu, mających na celu wydłużanie życia w zdrowiu.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach umowy dotacyjnej nr D/WZD/BS/1/2023

www.wroclaw.pl